Hoppa till innehåll
Borgånejdens musikinstitut

Elevguide för elever i grundstudierna

Välkommen till det nya läsåret!
Här hittar du viktig information om dina studier under det kommande läsåret.


Du har ett solistiskt huvudämne och till din studiehelhet hör också studier i musikens gestaltning samt samspel i orkester, kör och/eller i mindre sammansättningar. Första årets elever deltar förutom i sitt huvudämne också i musikverkstad. Musikinstitutet arrangerar också olika kurser och fördjupade studier som vi informerar om efterhand.  

När du har frågor eller vill diskutera något gällande dina studier, ta genast kontakt. Lärarna, kanslipersonalen och rektorerna svarar gärna på frågor. 

Läsårets undervisning och lovtider

Undervisningen arrangeras inom perioden 21.8.2023–31.5.2024,  enligt musikinstitutets arbets- och lovtider. 

Höstterminen inleds må 21.8.2023 och avslutas fre 15.12.2023  
Vårterminen inleds må 8.1.2024 och avslutas fre 31.5.2024 

Lovtider

 • Höstlov     16.10.2023–22.10.2023 
 • Jullov    16.12.2023–07.01.2024 
 • Sportlov     19.02.2024–25.02.2024 
 • Påsklov 29.03.2024–01.04.2024 

 • Ingen undervisning ordnas på självständighetsdagen ons 6.12.2023, trettondagen lö. 6.1.2024 och första maj ons 1.5.2024. För undervisning som infaller på ovan nämnda dagar ges ingen särskild ersättande undervisning. 
  Lovtiderna inverkar inte på antalet lektioner under läsåret.  

Bokning av lektionerna

Kom överens om spel-eller sånglektionen per telefon. 
Lärarna är bäst anträffbara: 

 • tis. 15.8.2023 kl. 16-18 

Innan du pratar med din lärare är det bra att kolla upp tiderna för orkesterns övningar och musikens gestaltningsämnen (MUGE/MUHA). Anmäl dig till din grupp via Eepos. 
Kom också ihåg att uppdatera ändrade kontaktuppgifter till kansliet eller direkt till Eepos.  

De elever som inte har anmält sig senast 31.8.2023, har avslutat sina studier.  

En elev som avbryter sina studier mitt under pågående läsår bör lämna in ett skriftligt meddelande till kansliet om att hen avstår från sin studierätt. 

 

Eepos

Elevernas och föräldrarnas Eepostjänst finns på Eepos. Alla studieprestationer antecknas i Eepostjänsten. I Eepos är det lätt för elever och vårdnadshavare att följa med studiernas gång på musikinstitutet.  

Du kommer till Eepos via länken nedan


Musikens gestaltningsämne

Musikverkstad

 • första årets elever deltar i musikverkstaden 

MUGE 1 

 • studierna börjar vanligtvis det läsår, då eleven fyller 10 år. 
 • MUGE 1a: sångbetonad, ettårig, lektionens längd 45–60 min. beroende på gruppens storlek.  
 • MUGE 1b: integreras i samband med spelundervisningen

MUGE 2 

 • undervisningen fortsätter vanligtvis direkt efter att MUGE 1 är avklarad  
 • MUGE 2ab: ettårig, lektionens längd 60 min. Prestationerna delas i deltenter.  
 • MUGE 2c: ettårig (musikteknologi)
 • MUGE 2d: ettårig (endast pop jazz) 

MUGE 3 

 • rekommenderas vid 13 års ålder  
 • MUGE 3ab: ettårig, lektionens längd 75–90 min. prestationerna delas i deltenter. 
 • MUGE 3c: ettårig (enbart pop jazz) 

MUGE 4 

 • lektionens längd 90 minter 
 • undervisningen kan även arrangeras i perioder 

MUGE 5  

 • musikens gestaltning inom de fördjupade studierna  

MUGE 6  

 • musikens gestaltning inom de fördjupade studierna

MUGE 7   

 • musikkunskap I 

MUGE 8  

 • generalbas, skrivning och spelning  

I musikinstitutet fungerar flera stråk- och blåsorkestrar. Det är roligt att spela och skapa musik tillsammans. Musiken får helt nya dimensioner, nyanser och klanger, när många olika instrument är med. Du lär dig nya stycken och får nya vänner. Närmare information om orkestrarna och deras övningstider hittar du via länkarna nedan

Körverksamhet

I musikinstitutet finns flera körer. Körsång är en form av samspel/-sång för bland annat pianister. Närmare information om körverksamheten hittar du via länken nedan. Det kostar inget att delta i kör för dig som är elev i grundstudierna. 

Alternativa studier

Alternativa studier ingår i musikinstitutets läroplan både inom grundstudierna och i fördjupande studierna (musikinstitutsnivå). Som alternativa studier godkänns olika kurser, perioder och musikläger. Du får mera info om alternativa studier av din lärare. . 

Fritt ackompanjmenag

Fritt ackompanjemang ingår enligt läroplanen som en del av studierna i piano-, gitarr- och dragspel. Tilläggsinformation om studierna i fritt ackompanjemang får du av din lärare och de ämnesinriktade läroplanerna.  

Biämne

Biämne kan beviljas med separat anhållan. Förutsättningen för att en elev beviljas biämne är att läraren i huvudämnet rekommenderar biämnesstudier. Rätt till biämne beviljas för ett läsår i taget beroende på musikinstitutets tim- och lärarresurser. Studierättens fortsättning kräver bedömning om framsteg av biämnesläraren. Biämne anhålls på våren i samband med fortsättningsanmälan. 

Konsertbesök och uppträdanden

När du har lärt dig stycken på lektionerna är det också roligt att spela för andra, tex vid olika konserter och elevkvällar.  Kom också med och lyssna på andras uppträdanden, stanna då alltid hela konserten. När du själv uppträder på elevaftonen och lyssnar den till slut, får du anteckning för både uppträdandet och lyssnandet. 

Enligt läroplanen skall eleven under läsårets gång lyssna på tre (3) elevaftnar/-konserter. Eleven bör dessutom uppträda två (2) gånger under läsåret på musikinstitutets elevaftnar/-konserter och/eller lärarnas egna klasskonserter. Konserterna antecknas i elevregistret via Eepos.  

För att få avgångsbetyg hör det till att eleven deltar i konserter regelbundet. 

Det är önskvärt att publiken inte går bort mitt under konserten eller elevkvällen. Ständig rörelse stör koncentrationen för de som uppträder och stör även resten av publiken. 

Instrumentuthyrning

Musikinstitutet har instrument att hyra. Du får mera info av din lärare. Hyresavtalet uppgörs skriftligt för ett läsår i gången. Tillsammans med din lärare granskar ni instrumentets skick innan du får det i användning. Du får också råd av din lärare hur du tar hand om instrumentet. 

Misstag kan alltid hända. Ta då genast kontakt med din lärare eller musikinstitutets kansli. Musikinstitutet har inte försäkrat sina hyresinstrument. Eleven ersätter alla skador på instrumentet samt delar som slits vid normal användning. Familjen kan, om de så önskar, försäkra instrumentet själv. Instrument som används i barnets hobbyverksamhet kan ofta bifogas till familjens hemförsäkring. 

Instrumentet är enbart för personligt bruk, så låna inte ut instrumentet till någon annan person. Ett instrument som inte längre behövs, skall returneras till läraren eller till musikinstitutets kansli.   Instrumenthyran faktureras per termin. Avgiften returneras inte om instrumentet lämnas tillbaka mitt i terminen

Frånvaro

Lärarens frånvaro och vikariearrangemang 
Vi strävar till att meddela eleven om lärarens frånvaro i så god tid som möjligt.  

Lärarens frånvaro i de fördjupade studiernas individuella undervisning

 • Vikariearrangemangen påbörjas då läraren varit frånvarande två (2) lektioner i följd. Timmarna ges tillbaka i huvudregel som grupptimmar..
 • Avgifterna räknas om/återbetalas ifall läraren varit borta mer än två (2) gånger per läsår och om vikariearrangemang inte gjorts. Avgifterna återbetalas i huvudsak i slutet av läsåret och/eller då studierna avslutas.
 • Återbetalningar sker inte om läraren varit borta två (2) gånger under läsåret.

Lärarens frånvaro i de fördjupade studiernas gruppundervisninga

Musikens gestaltningsämnen (Muge), orkester, kör, andra samspel- och grupplektioner

 • Vikariearrangemang börjar då läraren varit borta mer än fem (5) gånger i följd eller tidigare om frånvaron orsakar betydande skada för att prestera kursen (jfr studierätt och läroplanens genomförande)
 • Musikinstitutet har möjlighet att hänvisa eleven till en annan grupp.
 • Lektionen som blivit inhiberad kan kompenseras som intensivperioder och/eller kurser.

Elevens frånvaro 

Om du uteblir från din lektion, meddela i god tid och gärna direkt till din egen lärare. En lektion som inte hålls på grund av elevens frånvaro, kompenseras inte. 

Om din frånvaro blir långvarig till exempel på grund av hälsoskäl, skall du dessutom kontakta biträdande rektor vid din verksamhetspunkt.  

Kom inte till spellektionen om du är sjuk. Vi vill undvika att smitta andra elever och läraren. 


Byte av huvudämne

Ibland händer det, att instrumentet du valt inte av någon anledning känns rätt och du vill byta instrument. Prata om saken med din lärare eller rektorn. En ansökan om byte av huvudämne kan göras på våren med fortsättningsblanketten, till vilken bifogas den nuvarande lärarens utlåtande. Under inträdestestveckan ger du ett spelprov på ditt nuvarande instrument samt eventuellt också på det nya instrumentet om eleven till exempel redan haft instrumentet som biämne. De elever som inte har några avlagda nivåprestationer i huvudämnet, genomgår inträdestestet på nytt.  

Kom ihåg att reservera en individuell spelprovstid till inträdestestveckan från kansliet.   

Mellanår

Mellanåret beviljas på grund av värnplikts-tjänstgöring, moderskapsledighet eller flytt utomlands. Rektor kan bevilja ett mellanår i studierna på basen av en skriftlig anhållan.  

Studierätt

För studier på grundnivå beviljas nio (9) läsår.  

Studierna är indelade i nivåerna: grundnivå 1, grundnivå 2 och grundnivå 3. 

Sångstudierna delas in i två nivåer: grundnivå 1 och grundnivå 2. 

Den nioåriga studierätten förutsätter minst goda kunskaper och färdigheter på varje grundnivå i läroplanens ämnen. 

Som avslutning på varje nivå eller åtminstone vart tredje studieår, sker en granskning av elevens individuella läroplan samt en utförligare bedömning av studierna. 

Fördjupade (musikinstitutsnivå) studiernas studierätt är högst fem (5) läsår.  

För varje elev gör vi upp en skriftlig individuell undervisningsplan (IUVP) tillsammans med eleven, vårdnadshavaren och läraren. Så här har eleven/vårdnadshavaren en möjlighet att uppsätta studiemål samt bedöma hur de förverkligas. 

Undervisning inom grundstudierna och de fördjupade studierna erbjuds också till vuxna och elever med särskilda behov. Studierätt inom vuxenundervisningen beviljas för högst fem (5) år.  

Om det finns behov att avvika från den allmänna studierättens längd och undervisningsarrangemangen kräver det ett separat rektorsbeslut. 


Terminsavgifter

Bildningsnämnden har på mötet 20.4.2022 fastställt musikinstitutets avgifter för läsåret 2023–2024.Terminsavgifterna faktureras i allmänhet två gånger per läsår. Terminsavgiften faktureras för hela terminen även om eleven avbryter sina studier mitt under pågående termin.  

Syskonrabatt beviljas på terminsavgifterna på följande sätt. Den dyraste terminsavgiften faktureras till sitt fulla belopp och de övriga syskonen beviljas en rabatt på 10 % av sina egna terminsavgifter.  

Studierätten kan avbrytas på grund av obetalda terminsavgifter, tills de förfallna avgifterna har betalats.  


Frielevplatser

Musikinstitutet har inga frielevplatser.

Konserter och evenemang

Uppgifterna om verksamhetspunkternas evenemang och konserter hittar du på Aktuellt

nätsidorna

Vi önskar er ett fint läsår  2023-2024